غلامرضا زنده بودی
گروه آموزشی : مهندسی مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی مكانیك
مرتبه علمي : استاديار

صفحه اصلي

انتقال حرارت پیشرفته (هدایت)
تاریخ : 1399/01/24
بازدید : 318

سیستم های انتقال آب
تاریخ : 1399/01/24
بازدید : 546

ریاضی پیشرفته دو
تاریخ : 1399/01/19
بازدید : 760