گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : ادبیات و علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - روان شناسی تربیتی
مرتبه علمي : دانشیار

صفحه اصلي