گروه آموزشی : مهندسی پلیمر
دانشکده : نفت و گاز گچساران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی شیمی

صفحه اصلي

گسترش ارتباط بین صنعت و دانشگاه
تاریخ : 1402/12/04
بازدید : 16

فرصت مطالعاتی در صنعت
تاریخ : 1402/12/03
بازدید : 20

مشارکت های اجتماعی
تاریخ : 1402/12/03
بازدید : 42

گالری تصاویر
تاریخ : 1402/12/03
بازدید : 33

CV
تاریخ : 1402/11/18
بازدید : 13

رزومه به زبان فارسی
تاریخ : 1402/11/18
بازدید : 10

طرح درس مهندسی واکنش های شیمیایی (سینتیک و طراحی راکتور)
تاریخ : 1402/11/14
بازدید : 6

طرح درس انتقال جرم رشته مهندسی پلیمر
تاریخ : 1402/11/13
بازدید : 8

طرح درس انتقال حرارت 1 رشته مهندسی پلیمر
تاریخ : 1402/11/13
بازدید : 6

طرح درس ترمودینامیک 2 رشته مهندسی پلیمر
تاریخ : 1402/11/13
بازدید : 6

طرح درس مبانی طراحی و انتگراسیون فرآیندهای رشته مهندسی پلیمر
تاریخ : 1402/11/13
بازدید : 8

لیست پروژه های تخصصی دانشجویان گروه مهندسی پلیمر سال 1401
تاریخ : 1401/10/25
بازدید : 120

ليست پروژه هاي تخصصي دانشجويان كارشناسي ورودي 1396
تاریخ : 1399/08/12
بازدید : 364