گروه آموزشی : مهندسی پلیمر
دانشکده : نفت و گاز گچساران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی شیمی