راضیه حیاتی
گروه آموزشی : مهندسی مواد
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : - مهندسی مواد و متالورژی

صفحه اصلي

آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد
تاریخ : 1398/12/17
بازدید : 117

خطاهای اندازه گیری در تحقیق مواد
تاریخ : 1398/12/17
بازدید : 113

زبان تخصصی
تاریخ : 1398/12/17
بازدید : 165

خواص مکانیکی مواد 1
تاریخ : 1398/12/17
بازدید : 183

سرامیک ها و دیرگدازها
تاریخ : 1398/12/17
بازدید : 227

بلورشناسی و آزمایشگاه
تاریخ : 1398/12/17
بازدید : 205