گروه آموزشی : تاریخ
دانشکده : ادبیات و علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - تاریخ

مقالات

نوع مقاله :
:: پدیده طلوعیان و نقش انگلیس ها در شکل گیری آن

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : پژوهشنامه تاریخ های محلی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله : 5
صفحه شروع : 152
صفحه پایان : 175
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمد مهدی مرادی خلج -
:: چرایی توجه قدرت های درگیر در جنگ جهانی دوم نسبت به بویر احمدی ها

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : پژوهش های تاریخی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله : 23
صفحه شروع : 73
صفحه پایان : 94
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمد مهدی مرادی خلج -
:: نگرشی بر شورش شاه قلندر در عصر صفویه

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1388
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2009
نام مجله به زبان اصلی : پژوهش های تاریخی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 17
صفحه پایان : 50
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : جهانبخش ثواقب -
:: نواندیشان عصر قاجار

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1388
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2009
نام مجله به زبان اصلی : زمانه
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله : 81
صفحه شروع : 46
صفحه پایان : 52
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: گونه شناسی سیاسی - اقتصادی چپ و راست در ایران

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1387
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2008
نام مجله به زبان اصلی : زمانه
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله : 78
صفحه شروع : 23
صفحه پایان : 27
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

1