گروه آموزشی : جنگل مرتع و آبخیزداری
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - جنگلداری
مرتبه علمي : استادیار

مقالات

نوع مقاله :
:: LAND COVER CHANGES IN A FORESTED WATERSHED SOUTHERN ZAGROS IRAN

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1386
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2008
نام مجله به زبان اصلی : LAND DEGRADATION and DEVELOPMENT
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 542
صفحه پایان : 553

E WILHELMSSON, عليرضا صالحي
:: Monitoring of soilroughness caused by rainfall using stereo-photogrammetry

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1390
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2012
نام مجله به زبان اصلی : international research journal of applied and basic sciences
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 322
صفحه پایان : 338

محمدرضا ميرزايي قره لر, Stephane Ruy, Touba Ziarati, عليرضا صالحي
:: impacts of forest /based activities on woodland characteristics in a forested watershed of Southern Zagro Iran

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : Caspian Journal of Environmental Science
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :

عليرضا صالحي, U Soderberg, L O Eriksson, محمدرضا ميرزايي قره لر
:: A Model for Management of Mixed Coppice Stands of Semiarid Forests of Persian Oak

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1388
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2010
نام مجله به زبان اصلی : Mathematical and Computational Forestry and Natural-Resource Sciences
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 20
صفحه پایان : 29

عليرضا صالحي, Ljusk Ola Eriksson
:: وابستگي معيشتي به منابع جنگل در زاگرس جنوبي ايران

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1388
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2010
نام مجله به زبان اصلی : Caspian Journal of Environmental Science
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 151
صفحه پایان : 162

عليرضا صالحي
:: بررسي صحت برآورد تراكم تاج پوشش با روش عكس برداري زميني در يك توده خالص بلوط ايراني

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :

محمد جواد طاهري سرتشنيزي, عليرضا صالحي
:: مقايسه صحت برآورد تراكم تاج پوشش با استفاده از دستگاهي مشابه كاجانوس تيوب و خط نمونه در توده بلوط ايراني

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 309
صفحه پایان : 320

عليرضا صالحي, محمد جواد طاهري سرتشنيزي
:: تاثير عوامل تپوگرافي بر تغييرات كاربري و پوشش پارك جنگلي ياسوج طي سال هاي 1344 تا 1390

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 89
صفحه پایان : 106

شكيبا جهانگيريان, عليرضا صالحي
:: ارزيابي وضعيت طراحي جاده هاي پارك جنگلي ياسوج از نظر استفاده از چشم انداز طبيعي

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 377
صفحه پایان : 388

عليرضا صالحي, سعيد راهبري سي سخت, شكيبا جهانگيريان
:: تعيين و تشخيص خودكار تاج درخت در تصوير ديجيتال اولترا كم دي

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 241
صفحه پایان : 256

عليرضا صالحي, معصومه گمركي, زهرا عزيزي, حامد صادقيان
:: ارزيابي الگوي پراكنش پايه هاي خشكيده بلوط ايراني در جنگل هاي منطقه تل گاه ياسوج

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 53
صفحه پایان : 64

احسان تقوايي پور, عليرضا صالحي, عسكري يوسف
:: تعيين و تشخيص خودكار تاج تك درختان بلوط ايراني به كمك الگوريتم تطبيق الگو

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 49
صفحه پایان : 58

حامد صادقيان, عليرضا صالحي, زهرا عزيزي, معصومه گمركي
:: پهنه بندي توان تفرجي پارك جنگلي ياسوج با استفاده از روش هاي تصميم گيري چند معياره در GIS

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 37
صفحه پایان : 51

شكيبا جهانگيريان, عليرضا صالحي

1