گروه آموزشی : مهندسی برق و کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی کامپیوتر
مرتبه علمي : استادیار

مقالات

نوع مقاله :
:: Workload-aware placement of multi-tier applications in virtualized datacenters

سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : The Computer Journal
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
:: Trust-based routing method using a mobility-based clustering approach in mobile ad hoc networks

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی : SECURITY AND COMMUNICATION NETWORKS
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 1746
صفحه پایان : 1763

همکاران : كيوان رحيمي زاده, كبيري پيمان
:: Performance modeling and analysis of virtualized multi-tier applications under dynamic workloads

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : JOURNAL OF NETWORK AND COMPUTER APPLICATIONS
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 166
صفحه پایان : 187

همکاران : كيوان رحيمي زاده, Morteza AnaLoui, Peyman Kabiri, Bahman Javadi
:: Performance evaluation of Web server workloads in Xen-based virtualized computer system analytical modeling and experimental validation

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : CONCURRENCY AND COMPUTATION-PRACTICE EXPERIENCE
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 4741
صفحه پایان : 4762

همکاران : كيوان رحيمي زاده, Reza Nasiri Gerde, Morteza AnaLoui, Peyman Kabiri
:: Workload-Aware Placement of Multi-Tier Applications in Virtualized Datacenters

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : COMPUTER JOURNAL
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 30

همکاران : كيوان رحيمي زاده, مرتضي آنالويي, كبيري پيمان, جوادي بهمن
:: Workload-aware placement of multi-tier applications in virtualized datacenters

سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : The Computer Journal
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
:: Trust-based routing method using a mobility-based clustering approach in mobile ad hoc networks

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی : SECURITY AND COMMUNICATION NETWORKS
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 1746
صفحه پایان : 1763

همکاران : كيوان رحيمي زاده, كبيري پيمان
:: Performance modeling and analysis of virtualized multi-tier applications under dynamic workloads

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : JOURNAL OF NETWORK AND COMPUTER APPLICATIONS
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 166
صفحه پایان : 187

همکاران : كيوان رحيمي زاده, Morteza AnaLoui, Peyman Kabiri, Bahman Javadi
:: Performance evaluation of Web server workloads in Xen-based virtualized computer system analytical modeling and experimental validation

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : CONCURRENCY AND COMPUTATION-PRACTICE EXPERIENCE
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 4741
صفحه پایان : 4762

همکاران : كيوان رحيمي زاده, Reza Nasiri Gerde, Morteza AnaLoui, Peyman Kabiri
:: Workload-Aware Placement of Multi-Tier Applications in Virtualized Datacenters

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : COMPUTER JOURNAL
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 30

همکاران : كيوان رحيمي زاده, مرتضي آنالويي, كبيري پيمان, جوادي بهمن

1