گروه آموزشی : جنگل مرتع و آبخیزداری
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : - آبخیزداری

مقالات

نوع مقاله :
:: Comparison of Submarine Groundwater Discharge rate between Northern and Southern Coastlines of the Persian Gulf Using Remote Sensing

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : European Water
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 497
صفحه پایان : 503
:: بیلهر گیاه ارزشمند و در حال تخریب مراتع زاگرس

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1388
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : جنگل و مرتع
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله : 83
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: بررسی آت اکولوژی بیلهر Dorema aucheri در اکوسیتم های مرتعی استان کهگیلویه و بویراحمد

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1389
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : تحقیقات مرتع و بیابان ایران
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 4
شماره مجله : 17
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: تعیین نقش سازند‏های مختلف زمین شناسی حوزه آبخیز بالادست عرصه پخش سیلاب گچساران در تولید رسوب

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1391
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله منابع طبیعی ایران
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 4
شماره مجله : 66
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: ارزیابی اثرات پخش سیلاب بر حاصلخیزی خاک مطالعه موردی: ایستگاه پخش سیلاب گچساران

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : تحقیقات مرتع و بیابان ایران
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 1
شماره مجله : 20
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: بررسی تاثیر پخش سیلاب بر تغییرات فیزیکوشیمیایی خاک مطالعه موردی: ایستگاه پخش سیلاب گچساران

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : نشریه مرتع و آبخیزداری
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 3
شماره مجله : 66
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: بررسی ترکیب و تحول کانی های رسی عرصه پخش سیلاب گچساران

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : تحقیقات مرتع و بیابان ایران
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 3
شماره مجله : 20
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: بررسي تاثير دياپيرها بر شور شدن منابع آب و خاک مطالعه موردي: دياپير حوزه رودخانه شور کاکان ياسوج

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : جغرافیا و توسعه
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله : 32
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: تعیین میزان نفوذ عمقی رسوب در عرصه های پخش سیلاب مطالعه موردی: ایستگاه پخش سیلاب گچساران

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : نشریه مرتع و آبخیزداری
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 1
شماره مجله : 68
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: تعيين ميزان کاهش نفوذپذيری عرصه¬های پخش سيلاب با استفاده از دانه¬بندی رسوب سطحی مطالعه موردي: ايستگاه پخش سيلاب گچساران

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : تحقیقات مرتع و بیابان ایران
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 1
شماره مجله : 23
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: تعیین نواحی احتمالی تخلیه آب زیرزمینی زیردریایی به سواحل خلیج فارس در استان بوشهر با استفاده از نقشه ناهنجاری دمایی استاندارد

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : اکو هیدرولوژی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 2
شماره مجله : 4
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

1