گروه آموزشی : علوم دامی
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : - علوم دامی

مقالات

نوع مقاله :
:: اثر سطوح مختلف تفاله چغندر بر ترکيب شيميايي، خصوصيات تخميري، تجزيه پذيري و توليد گاز سيلاژ تفاله مرکبات

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1391
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله پژوهش در نشخوارکنندگان
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 2
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 17
صفحه پایان : 32
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مرتضی کردی - عباسعلی ناصریان - رضا ولی زاده - عبدالمنصور طهماسبی -

1