گروه آموزشی : گیاهپزشکی
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - گیاهپزشكی
مرتبه علمي : دانشیار

مقالات

نوع مقاله :
:: Phenotypic and genotypic characteristics of Iranian soft rot bacterial isolates

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1389
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2010
نام مجله به زبان اصلی : PHYTOPATHOLOGIA MEDITERRANEA
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 194
صفحه پایان : 204

رسول رضائي, سيد محسن تقوي
:: The Application of ASTER Imageries and Mathematical Evaluation

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1390
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2011
نام مجله به زبان اصلی : Iranian journal of polymer science and technology
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 13
صفحه پایان : 28

ارشيا مقتدري, فريد مر, سيد محسن تقوي, رسول رضائي
:: Host specificity pathogenicity and the presence of virulence genes in Iranian strains of Pseudomonas syringae pv. syringae from different hosts

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : ARCHIVES OF PHYTOPATHOLOGY AND PLANT PROTECTION
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 2377
صفحه پایان : 2391

رسول رضائي, سيد محسن تقوي
:: عامل هاي بيماري زايي و پرآزاري در باكتري هاي بيمارگر گياهي

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 23
صفحه پایان : 33

رسول رضائي
:: Antifungal activity of Zataria multiflora against some plant pathogenic fungi

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : JOURNAL OF PURE AND APPLIED MICROBIOLOGY
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 493
صفحه پایان : 494

حسام الدين رمضاني, محمد عبدالهي, رسول رضائي
:: Isolation and Characterization of Gram-Positive Biosurfactant-Producing Halothermophilic Bacilli From Iranian Petroleum Reservoirs

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : Jundishapur Journal of Microbiology
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 6

سعيد زرگري, امين رمضاني, ساسان استوار, رسول رضائي, علي نيازي
:: بيماري ميوه سبز يا هوانگ لانگ بينگ مركبات

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 37
صفحه پایان : 47

معصومه عرفاني نيك, رسول رضائي
:: اثر تلفيقي قارچ Metarhizium anisopliae و باكتري Pseudomonas fluorescens CHA0 بر نماتود ريشه گرهي، Meloidogyne incognita در گوجه فرنگي

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 339
صفحه پایان : 355

ليلا جهانبازيان, محمد عبدالهي, رسول رضائي
:: Genetic diversity of some isolates of soft rot Pectobacterium from different host plants in Fars Province Iran using RAPD marker

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : JOURNAL OF PURE AND APPLIED MICROBIOLOGY
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 1825
صفحه پایان : 1834

محمد عبدالهي, نگين اكرمي پور, سيد محسن تقوي, رسول رضائي
:: Activation of Syringomycin and Syringopeptin Two Major Toxins of Pseudomonas syringae pv. syringae by three Cherry Cultivars

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : JOURNAL OF PURE AND APPLIED MICROBIOLOGY
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 1293
صفحه پایان : 1298

معصومه عرفاني نيك, رسول رضائي, حبيب اله چاره گاني
:: Genetic diversity of soft rot strains of Pectobacterium isolated from different hosts using ISSR marker

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : ARCHIVES OF PHYTOPATHOLOGY AND PLANT PROTECTION
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 789
صفحه پایان : 801

محمد عبدالهي, نگين اكرمي پور, سيد محسن تقوي, رسول رضائي
:: Study on antibacterial effect of essential oils of six plant species against Pseudomonas syringae pv. syringae Van Hall 1902 and Pseudomonas fluorescens Migula 1894

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 5

بهرخ شعباني, رسول رضائي, حبيب اله چاره گاني, امين صالحي
:: تأثير تيمارهاي مختلف زيستي بر شاخصهاي جوانه زني و گياهچه اي رازيانه تحت تنش خشكي

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 59
صفحه پایان : 74

معصومه حسيني مقدم, علي مرادي, امين صالحي, رسول رضائي
:: شناسايي عامل بيماري شانكر درختان ميوه هسته دار syringae. pv syringae Pseudomonas در استان كهگيلويه و بويراحمد و مقايسه مقاومت برخي ارقام گيلاس نسبت به آن

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 31
صفحه پایان : 44

معصومه عرفاني نيك, رسول رضائي, حبيب اله چاره گاني
:: بررسي اثر ضدباكتريايي اسانس چند گياه دارويي بر باكتري بيمارگر برنج .pv oryzae Xanthomonas

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 93
صفحه پایان : 97

بهرخ شعباني, رسول رضائي, حبيب اله چاره گاني, امين صالحي

1 2 3