ابوذر سعادتیان
گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : ادبیات و علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - تربیت بدنی

مقالات

نوع مقاله :
:: مروری بر همه گیر شناسی آسیب های ورزشی رشته های بسکتبال، والیبال و هندبال در ایران: مقاله مروری

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه علمی-پژوهشی طب توانبخشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمد حسن کردی - ابوذر سعادتیان - سعید عابدین زاده - حمید رضا فلاح یخدانی -
:: اثر دو نوع تمرین بر نسبت قدرت عضلات مفصل شانه ورزشکاران دارای حرکات بالای سر مبتلا به سندروم گیر افتادگی شانه

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ابوذر سعادتیان - منصور صاحب الزمانی - محمد تقی امیری خراسانی - محمد کریمی - محمد صادقی -
:: اثر 8هفته تمرینات تعلیق مقاومتی کل بدن بر حس عمقی مفصل شانه ورزشکاران داراي حرکات بالاي سر مبتلا به سندرم گیرافتادگی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله علوم پزشکی رفسنجان
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ابوذر سعادتیان - منصور صاحب الزمانی - محمد تقی امیری خراسانی - محمد کریمی - محمد صادقی -
:: زاوية قوس كيفوز، سر به جلو و دامنة حركتي مفصل شانه در هندباليستهاي نخبه

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : طب ورزشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ابوذر سعادتیان - منصور صاحب الزمانی - سعید ایمانی زاده -
:: مقايسه نسبت قدرت عضلاني و دامنه حركتي چرخش داخلي به خارجي مفصل شانه هندباليستهاي نخبه آسيب ديده و سالم

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : پژوهش در علوم توانبخشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ابوذر سعادتیان - منصور صاحب الزمانی - فریبرز محمدی پور -
:: Comparing Shoulder Joint Functional Range of Motion in Overhead Athletes with and without Shoulder Impingement Syndrome: A Cross-Sectional Study

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : Journal of Rehabilitation Sciences and Research
شماره بین المللی-ISSN : 2345-6167
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ابوذر سعادتیان - منصور صاحب الزمانی - محمد تقی امیری خراسانی - محمد کریمی - محمد صادقی -

1