گروه آموزشی : مهندسی عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی عمران

مقالات

نوع مقاله :
:: Spectral Finite Element Method for Free Vibration of Axially Moving Plates Based on First-Order ShearDeformation Theory

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : journal of solid mechanics
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 490
صفحه پایان : 507

محمدرضا بهرامي, شهاب الدين حاتمي
:: Stability and vibration of elastically supported axially moving orthotropic plates

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1384
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2006
نام مجله به زبان اصلی : IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :

همکاران : شهاب الدين حاتمي
:: Exact and semi-analytical finite strip for vibration and dynamic stability of traveling plates with intermediate supports

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1384
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2006
نام مجله به زبان اصلی : ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :

همکاران : شهاب الدين حاتمي
:: Nonlinear analysis of axially moving plates using FEM

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1385
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2007
نام مجله به زبان اصلی : International Journal of Structural Stability and Dynamics
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :

همکاران : شهاب الدين حاتمي
:: Free vibration of moving laminated composite plates

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1385
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2007
نام مجله به زبان اصلی : COMPOSITE STRUCTURES
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :

همکاران : شهاب الدين حاتمي
:: Exact free vibration analysis of axially moving viscoelastic plates

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1386
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2008
نام مجله به زبان اصلی : COMPUTERS and STRUCTURES
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :

همکاران : شهاب الدين حاتمي
:: seismic characteristics of K-braced cold-formed steel shear walls

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1390
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2012
نام مجله به زبان اصلی : JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 23
صفحه پایان : 31

همکاران : Mehran Zeynalian, H.R. ronagh, شهاب الدين حاتمي
:: Free and Forced Transverse Vibration Analysis of Moderately Thick Orthotropic Plates Using Spectral ...

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : journal of solid mechanics
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 895
صفحه پایان : 915

همکاران : محمدرضا بهرامي, شهاب الدين حاتمي
:: Performance-based evaluation of strap-braced cold-formed steel frames using incremental dynamic analysis

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :

همکاران : محمدرضا دواني, شهاب الدين حاتمي, عبدالرضا زارع
:: Free Vibration Analysis of Variable Stiffness Composite Laminates with Flat and Folded Shapes

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : journal of solid mechanics
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :

همکاران : بهنام دارايي, شهاب الدين حاتمي
:: Dynamic Stiffness Method for Free Vibration of Moderately Thick Functionally Graded Plates

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : Mechanics Of Advanced Composite Structures
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 15
صفحه پایان : 30

همکاران : محمدرضا سلطاني, شهاب الدين حاتمي, مجتبي ازهري, HR ronagh
:: Stability and vibration of elastically supported axially moving orthotropic plates

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1384
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2006
نام مجله به زبان اصلی : IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :

همکاران : شهاب الدين حاتمي
:: Exact and semi-analytical finite strip for vibration and dynamic stability of traveling plates with intermediate supports

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1384
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2006
نام مجله به زبان اصلی : ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :

همکاران : شهاب الدين حاتمي
:: Nonlinear analysis of axially moving plates using FEM

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1385
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2007
نام مجله به زبان اصلی : International Journal of Structural Stability and Dynamics
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :

همکاران : شهاب الدين حاتمي
:: Free vibration of moving laminated composite plates

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1385
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2007
نام مجله به زبان اصلی : COMPOSITE STRUCTURES
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :

همکاران : شهاب الدين حاتمي

1 2 3