گروه آموزشی : مهندسی عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی عمران
مرتبه علمي : استادیار

مقالات

نوع مقاله :
:: مطالعه آزمايشگاهي فرسايش و رسوبگذاري رسوب همراه با بيوفيلم

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی : Journal of the Persian Gulf Marine Sciences
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 8

مهدي فاضلي, Hongwei Fang, Yan Liu
:: Biostabilization and Transport of Cohesive Sediment Deposits in the Three Gorges Reservoir

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : PLoS One
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :

Hongwei Fang, مهدي فاضلي, Wei Cheng, Lei Huang, Hongying Hu
:: Mobility of phosphorus induced by sediment resuspension in the Three Gorges Reservoir by flume experiment

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : CHEMOSPHERE
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 374
صفحه پایان : 379

Lei Huang, Hongwei Fang, مهدي فاضلي, Yishan Chen, Guojian He, Daoyi Chen
:: Bedforms and Flow Resistance of Cohesive Beds with and without Biofilm Coating

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : JOURNAL OF HYDRAULIC ENGINEERING
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 06017010-1
صفحه پایان :

Hongwei Fang, Wei Cheng, مهدي فاضلي, Subhasish Dey
:: Transport of biofilm-coated sediment particles

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : JOURNAL OF HYDRAULIC RESEARCH
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 15

Hongwei Fang, مهدي فاضلي, wei Cheng, Subhasish Dey
:: تحليل عدم قطعيت مشخصه هاي خشكسالي هيدرولوژيكي با استفاده از ابرمكعب لاتين (مطالعه موردي: حوزه آبخيز سد ميناب)

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 527
صفحه پایان : 542

فايزه قاسم نژاد, مهدي فاضلي, ام البنين بذرافشان, محمد پروين نيا
:: ارزيابي و تحليل دبي اوج با دوره بازگشت هاي مختلف براي رودخانه بشار با استفاده از مدل HEC-HMS

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2022
نام مجله به زبان اصلی :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 50
صفحه پایان : 69

طاهره كاظمي, مهدي فاضلي, محسن فرزين
:: Removal of hexavalent chromium ions and Acid Red 18 by superparamagnetic CoFe2O4/polyaniline nanocomposites under external ultrasonic fields

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2021
نام مجله به زبان اصلی : MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :

حسن محمدي احمدمحمودي, مهر اورنگ قايدي, مهدي فاضلي, محمدمهدي سبزه ميداني
:: استخراج منحني¬هاي شدت-مدت-فراواني به كمك نظريه فركتال و ارزيابي اثر تغيير اقليم بر آن (مطالعه موردي: بوشهر)

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2021
نام مجله به زبان اصلی :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :

هدا بلوكي, مهدي فاضلي, مهدي شريف زاده
:: بررسي تأثير تغيير اقليم تحت سناريوهاي انتشار بر منحني هاي شدت-مدت-فراواني بارش در ايستگاه همديد زاهدان با استفاده از تئوري فركتال

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2021
نام مجله به زبان اصلی :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :

هدا بلوكي, مهدي فاضلي, مهدي شريف زاده
:: ارزيابي عملكرد داسازي چندمتغيره بارش با استفاده از مدل MuDRain (مطالعه موردي: شمال شرقي استان هرمزگان)

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1401
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2023
نام مجله به زبان اصلی :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :

هدا بلوكي, مهدي فاضلي
:: Uncertainty Analysis of Hydrological Drought Due to Record Length, Time Scale, and Probability Distribution Functions Using Monte Carlo Simulation Method

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1401
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2022
نام مجله به زبان اصلی : Atmosphere
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 1390
صفحه پایان :

فايزه قاسم نژاد, مهدي فاضلي, ام البنين بذرافشان, محمد پروين نيا, Vijay P. Singh
:: توليد و تأثير اسيدفسفريك (H3PO4) بر ويژگي هاي كربن فعال حاصل از چوب درخت انجير

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1402
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2023
نام مجله به زبان اصلی :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :

مصطفي خاضع, مهدي فاضلي, مهر اورنگ قايدي, اطهرالسادات جوانمرد, حكيمه شريفي فرد

1