راضیه حیاتی
گروه آموزشی : مهندسی مواد
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : - مهندسی مواد و متالورژی

مقالات

نوع مقاله :
:: سنتز پودر و زینترینگ پیزوسرامیک بدون سرب نایوبات پتاسیم-سدیم

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1390
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله مواد مهندسی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: بررسي رفتار الكتروتنگش در پيزوسراميك بدون سرب (Ba0.85Ca0.15)(Zr0.1Ti0.9)O3

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : علم و مهندسی سرامیک
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 4
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 13
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - -
:: سنتز استرانسيم تيتانات از كنسانتره سلستيت

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مواد نوین
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 10
شماره مجله : 37
صفحه شروع : 105
صفحه پایان : 118
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - - -
:: سيليكا مونوليت با ساختار مزوحفره: سنتز، شناسايي و كاربرد آن براي حذف كادميم از فاضلاب

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : مهندسي عمران اميركبير
شماره بین المللی-ISSN : 2423-3226
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - -
:: بررسي اثر آلاييدن سريم بر رفتار الكتروتنگش سراميك عاري از سرب (Ba0.85Ca0.15)(Zr0.1Ti0.9)O3

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : مواد نوین
شماره بین المللی-ISSN : 2228-5946
دوره (جلد) : 9
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 101
صفحه پایان : 114
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - -
:: مطالعه تاثير افزودن بيسموت قبل و بعد از كلسيناسيون بر خواص الكتريكي پيزوسراميك هاي (Ba0.85Ca0.15)(Zr0.1Ti0.9)O3

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فرآيندهاي نوين در مهندسي مواد
شماره بین المللی-ISSN : 2423-3226
دوره (جلد) : 13
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 13
صفحه پایان : 23
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: Effect of different additives and open porosity on fracture toughness of ZrB2SiC-based composites prepared by SPS

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : CERAMICS INTERNATIONAL
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 2209
صفحه پایان : 2220

زهره بلك, مهدي شاهدي اصل, مهدي عزيزيه, حسين كفاشان, راضيه حياتي

1