گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی کامپیوتر

تقديرنامه ها و افتخارات

:: دوره دکتري

مرجع اهداء کننده : دانشگاه علم و صنعت ايران
مقام : نفر برتر
تاریخ : 1390/10/111