گروه آموزشی : جنگل مرتع و آبخیزداری
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : - آبخیزداری

تقديرنامه ها و افتخارات

:: پذيرش بورسيه خارج از کشور

مرجع اهداء کننده : وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
مقام :
تاریخ : 1390/04/04


:: شاگرد اول مقطع کارشناسي ارشد

مرجع اهداء کننده : دانشگاه تهران
مقام : 1
تاریخ : 1389/03/31


:: رتبه 1 آزمون کارشناسي ارشد سال 1387

مرجع اهداء کننده : دانشگاه زابل
مقام : 1
تاریخ : 1387/03/011