مسعود رابطی مقدم
گروه آموزشی : مهندسی عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی عمران

تقديرنامه ها و افتخارات

:: مهندس برگزيده

مرجع اهداء کننده : قرارگاه خاتم الانبيا؛ مهندسين مشاور ساحل
مقام :
تاریخ : 1391/07/20


:: معلم برگزيده

مرجع اهداء کننده : دانشگاه ياسوج
مقام :
تاریخ : 1398/02/091