گروه آموزشی : علوم دامی
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : - علوم دامی

تقديرنامه ها و افتخارات

:: بورسيه دانشگاه ياسوج

مرجع اهداء کننده : وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ايران
مقام :
تاریخ : 1391/07/01


:: برنده جايزه فارغ التحصيلان ممتاز دوره دکتري

مرجع اهداء کننده : بنياد ملي نخبگان ايران
مقام :
تاریخ : 1395/03/15


:: دانشجوي ممتاز و رتبه سوم در دوره کارشناسي ارشد

مرجع اهداء کننده : دانشگاه فردوسي مشهد
مقام :
تاریخ : 1387/06/31


:: دانشجوي ممتاز و رتبه اول در دوره کارشناسي

مرجع اهداء کننده : دانشگاه مازندران
مقام : اول
تاریخ : 1387/04/151