گروه آموزشی : مهندسی مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی مكانیك
مرتبه علمي : دانشیار

تقديرنامه ها و افتخارات

:: معلم برگزيده دانشکده فني و مهندسي در سال 1395

مرجع اهداء کننده : رئيس دانشگاه
مقام :
تاریخ : 1395/02/15


:: پژوهشگر برگزيده دانشکده فني و مهندسي در سال 1396

مرجع اهداء کننده : رئيس دانشگاه
مقام :
تاریخ : 1396/09/20


:: پژوهشگر برگزيده گروه مهندسي مکانيک در سال 1390

مرجع اهداء کننده : رئيس دانشگاه
مقام :
تاریخ : 1390/09/20


:: پژوهشگر برگزيده دانشکده فني و مهندسي در سال 1392

مرجع اهداء کننده : رئيس دانشگاه
مقام :
تاریخ : 1392/09/23


:: معلم برگزيده دانشکده فني و مهندسي در سال 1391

مرجع اهداء کننده : معاون آموزشي و تحصيلات تکميلي دانشگاه
مقام :
تاریخ : 1392/02/151