گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - شیمی

تقديرنامه ها و افتخارات

:: جز 2 درصد دانشمندان پراستناد دنيا از سال 2020 تا کنون

مرجع اهداء کننده : دانشگاه استنفورد
مقام :
تاریخ : 1400/10/11


:: برنده جايزه استادياران جوان (دکتر کاظمي آشتياني)

مرجع اهداء کننده : بنياد ملي نخبگان
مقام :
تاریخ : 1393/03/11


:: برگزيده آموزشي-پژوهشي بنياد بنياد ملي نخبگان

مرجع اهداء کننده : بنياد ملي نخبگان
مقام :
تاریخ : 1392/04/011