گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - شیمی

تقديرنامه ها و افتخارات

:: عضو بنياد ملي نخبگان، استادياران جوان

مرجع اهداء کننده : بنياد ملي نخبگان
مقام : برگزیده آموزشی-پژوهشی بنیاد
تاریخ : 1394/10/111