گروه آموزشی : زیست شناسی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زیست شناسی

تقديرنامه ها و افتخارات

:: پژوهشگر برتر سينماي مستند در 33مين جشنواره بين المللي فيلم فجر

مرجع اهداء کننده : دبير جشنواره
مقام :
تاریخ : 1393/11/22


:: پژوهشگر برتر گروه

مرجع اهداء کننده : دانشگاه ياسوج
مقام :
تاریخ : 1393/09/23


:: پژوهشگر برتر گروه

مرجع اهداء کننده : دانشگاه ياسوج
مقام :
تاریخ : 1392/09/26


:: معلم برتر گروه زيست شناسي

مرجع اهداء کننده : دانشگاه ياسوج
مقام :
تاریخ : 1389/02/10


:: معلم برتر گروه زيست شناسي

مرجع اهداء کننده : دانشگاه ياسوج
مقام :
تاریخ : 1391/02/051