گروه آموزشی : گیاهپزشکی
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - گیاهپزشكی
مرتبه علمي : دانشیار

تقديرنامه ها و افتخارات

:: استاد نمونه آموزشي گروه گياهپزشکي

مرجع اهداء کننده : رياست دانشگاه
مقام :
تاریخ : 1395/02/01


:: حکم قهرماني مسابقات قهرماني کارکنان مناطق ورزشي

مرجع اهداء کننده : دبير منطقه
مقام :
تاریخ : 1395/03/08


:: حکم قهرماني در مسابقات فوتسال

مرجع اهداء کننده : معاونت فرهنگي و دانشجويي دانشگاه
مقام :
تاریخ : 1393/11/111