کاوه قبادی
گروه آموزشی : معارف
دانشکده : ادبیات و علوم انسانی
رشته تحصیلی : - الهیات و معارف اسلامی
مرتبه علمي : استادیار

تقديرنامه ها و افتخارات