ابوذر سعادتیان
گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : ادبیات و علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - تربیت بدنی

تقديرنامه ها و افتخارات

:: پژوهشگر برتر دانشکده

مرجع اهداء کننده : دانشگاه شهيد باهنر کرمان
مقام :
تاریخ : 1393/08/16


:: رتبه برتر دوره کارشناسي ارشد

مرجع اهداء کننده : دانشگاه شهيد باهنر کرمان
مقام : اول
تاریخ : 1392/11/14


:: رتبه برتر دوره کارشناسي

مرجع اهداء کننده : دانشگاه سمنان
مقام : اول
تاریخ : 1390/04/111