گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : نفت و گاز گچساران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - شیمی
مرتبه علمي : استادیار

تقديرنامه ها و افتخارات

:: پژوهشگر

مرجع اهداء کننده : دانشگاه
مقام :
تاریخ : 1397/06/121