گروه آموزشی : گیاهپزشکی
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی

تقديرنامه ها و افتخارات

:: پژوهشگر برتر گروه گياهپزشکي سال 1391

مرجع اهداء کننده : معاونت پژوهشي دانشگاه ياسوج
مقام :
تاریخ : 1391/10/021