گروه آموزشی : علوم دامی
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - علوم دامی
مرتبه علمي : استادیار

تقديرنامه ها و افتخارات

:: استاد نمونه گروه علوم دامي سال 1393

مرجع اهداء کننده : دانشگاه ياسوج
مقام :
تاریخ : 1393/02/12


:: استاد نمونه گروه علوم دامي 1392

مرجع اهداء کننده : دانشگاه ياسوج
مقام :
تاریخ : 1392/02/12


:: استاد نمونه گروه علم دامي سال 1384

مرجع اهداء کننده : دانشگاه ياسوج
مقام : اول
تاریخ : 1384/02/121