گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : نفت و گاز گچساران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - فیزیك
مرتبه علمي : استادیار

تقديرنامه ها و افتخارات