گروه آموزشی : گیاهپزشکی
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - حشره شناسی

تقديرنامه ها و افتخارات

:: معلم برگزيده سال تحصيلي 95-1394

مرجع اهداء کننده : دانشگاه ياسوج
مقام :
تاریخ :


:: برگزيده ي علمي

مرجع اهداء کننده : دانشگاه اروميه
مقام : رتبه¬ی اول دوره¬ی کارشناسی ارشد
تاریخ :


:: برگزيده ي علمي

مرجع اهداء کننده : دانشگاه اروميه
مقام : رتبه¬ی اول دوره¬ی دکتری
تاریخ :1