ابراهیم صادقی
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
مرتبه علمي : استاد تمام

تقديرنامه ها و افتخارات

:: معلم برتر گروه آموزشي فيزيک در سال 13905

مرجع اهداء کننده : معاونت آموزشي
مقام :
تاریخ : 1395/02/12


:: معلم برتر گروه آموزشي فيزيک در سال 1392

مرجع اهداء کننده : معاونت آموزشي
مقام :
تاریخ : 1392/02/12


:: معلم برتر گروه آموزشي فيزيک در سال 1390

مرجع اهداء کننده : معاونت آموزشي
مقام :
تاریخ : 1390/02/12


:: معلم برگزيده گروه فيزيک

مرجع اهداء کننده : معاونت آموزشي
مقام :
تاریخ : 1389/02/121