طهماسب آسمانه
گروه آموزشی : زیست شناسی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - گیاهپزشكی
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : طهماسب نام خانوادگی : آسمانه
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : رشد و نمو گياهي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيولوژي گياهي 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : متابوليسم گياهي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمايشگاه فيزيولوژي گياهي 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيولوژي گياهي 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : جذب و انتقال در گياهان
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمايشگاه فيزيولوژي گياهي 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : زيست شناسي تكويني گياهان
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ياخته شناسي و بافت شناسي گياهي پيشرفته
محل دوره : تاریخ دوره :