شیروان قرائتی
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - فیزیك
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : شیروان نام خانوادگی : قرائتی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : مباني مهندسي برق 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ازمايشگاه فيزيك پايه 3
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مكانيك تحليلي 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : اپتيك
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ازمايشگاه اپتيك
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نسبيت خاص
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك پايه 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ازمايشگاه فيزيك پايه 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : الكترونيك 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ازمايشگاه الكترونيك 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : امواج
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك پايه 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك هسته اي 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمايشگاه فيزيك پايه2(مهندسي)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : پروژه فيزيك
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : پروژه كارگاه فيزيك
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك عمومي(زراعت)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : پايان نامه كارشناسي ارشد (فيزك- جامد)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : پايان نامه كارشناسي ارشد
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : پايان نامه كارشناسي ارشد 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك پايه 2 (مهندسي)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ذرات بنيادي مقدماتي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : كارآفرين
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : كيهان شناسي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك جديد 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمايشگاه فيزيك پايه1(مهندسي)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك نجوم مقدماتي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ازمايشگاه فيزيك جديد
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ازمايشگاه فيزيك پايه 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : اسپكتروسكوپي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك عمومي4
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك عمومي2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمايشگاه الكترونيك 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نجوم و اخترفيزيك
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك پايه4
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك پايه2
محل دوره : تاریخ دوره :