گروه آموزشی : جنگل مرتع و آبخیزداری
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - جنگلداری
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : رقیه نام خانوادگی : ذوالفقاری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : zolfaghari_b@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : اكولوژي مرتع ونباتات علوفه اي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : هوا و اقليم شناسي كشاورزي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : هوا و اقليم شناسي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : اصلاح نژاد درختان جنگلي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : روش تحقيق
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : اكولوژي عمومي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : جامعه شناسي گياهي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : زبان تخصصي جنگلداري
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : زيست شناسي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : جنگل شناسي (1)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : بوم شناسي عمومي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : شناخت منابع طبيعي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ژنتيك جنگل
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : سمينار1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : اكولوژي جنگل
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : حمايت جنگل
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : اگروفاستري
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ژنتيك عمومي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : روش تحقيق در علوم جنگل
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : شناخت منابع طبيعي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : اكولوژي و تكنولوژي بذور درختان جنگلي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : جامعه شناسي گياهي جنگل
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مباني جنگل شناسي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : اكولوژي مرتع(بوم شناسي مرتع)
محل دوره : تاریخ دوره :