گروه آموزشی : تاریخ
دانشکده : ادبیات و علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - تاریخ

بيوگرافي

نام : محمدمهدی نام خانوادگی : روشنفکر
تاریخ تولد :
محل تولد : بويراحمد
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : تاريخ ايران معاصر - تاريخ اسلام
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : تاریخ محض
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شیراز سال اخذ مدرک : 1371
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : تاریخ ایران دوره اسلامی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شیراز سال اخذ مدرک : 1380
عنوان پایان نامه : اوضاع سیاسی و اجتماعی کوه گیلویه در عصر صفوی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : تاریخ ایران دوره اسلامی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شیراز سال اخذ مدرک : 1394
عنوان پایان نامه : بررسی تحولات سیاسی - اجتماعی ایل بویراحمد در دوره پهلوی