گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زراعت و اصلاح نباتات
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : اسد نام خانوادگی : معصومی اصل
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : ژنتيك و بيوتكنولوژي بذر
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ژنتيك تكميلي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مباحث نوين در اصلاح نباتات
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : سيتوژنتيك
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : اصلاح نباتات در باغباني
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : اصلاح نباتات خصوصي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : اصول اصلاح نباتات
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : طرح آزمايشهاي كشاورزي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : بيوتكنولوژي گياهي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : طرح ازمايشهاي كشاورزي 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : عمليات كشاورزي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : طرح آزمايشهاي كشاورزي 2 (كارشناسي ارشد)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : عمليات زراعي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : زيست شناسي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مباني كشت بافت گياهي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ژنتيك پيشرفته
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : سيتوژنتيك گياهي
محل دوره : تاریخ دوره :