گروه آموزشی : جنگل مرتع و آبخیزداری
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - جنگلداری
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : علیرضا نام خانوادگی : صالحی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : salehifr5524@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : سنجش از دور
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : سياست جنگل
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : اقتصاد جنگل
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : اقتصاد منابع طبيعي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : اندازه گيري جنگل (2)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مباني سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : جنگلداري (1)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : برنامه ريزي ملي و منطقه اي كشاورزي ايران
محل دوره : تاریخ دوره :