آیت اله کرمی کالوس
گروه آموزشی : توسعه روستایی
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - اقتصاد كشاورزی
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : آیت اله نام خانوادگی : کرمی کالوس
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :