فیض اله جوزاریان
گروه آموزشی : آموزشی پیمانی
دانشکده : ادبیات و علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - علوم اقتصادی
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : فیض اله نام خانوادگی : جوزاریان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :