گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - باغبانی
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : امین نام خانوادگی : میرشکاری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : علوم باغباني فيزيولوژي پس از برداشت
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دیپلم رشته تحصیلی : کشاورزی عمومی
دانشگاه محل تحصیل : مرکز آموزش علی آباد کمین سال اخذ مدرک : 1365
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : علوم باغبانی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شیراز سال اخذ مدرک : 1369
عنوان پایان نامه : بازار رسانی موز
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : علوم باغبانی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تربیت مدرس سال اخذ مدرک : 1373
عنوان پایان نامه : تاثیر هورمون اتفن بر رسیدن خرمای شاهانی جهرم
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : علوم باغبانی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه پوترا مالزی سال اخذ مدرک : 1391
عنوان پایان نامه : اثر تیمار آب گرم بر کنترل بیماری و انبارمانی موز