گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زراعت و اصلاح نباتات
مرتبه علمي : استاديار

بيوگرافي

نام : رضا نام خانوادگی : امیری فهلیانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استاديار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : اصلاح نباتات
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شهرکرد مشترک با تیمیریازوف روسیه سال اخذ مدرک : 1389
عنوان پایان نامه : مکان‌یابی ژنهای موثر در ترکیبات عطری و ویژگیهای مورفولوژیک برنج با استفاده از نشانگر SSR
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : مباني كامپيوتروبرنامه نويسي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ژنتيك كمي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : طرح آزمايشهاي كشاورزي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مباحث نوين در اصلاح نباتات
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : اصلاح نباتات تكميلي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آمار و احتمالات
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آمار پيشرفته
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ژنتيك كمي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : طرح آزمايشهاي كشاورزي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مباحث نوين در اصلاح نباتات
محل دوره : تاریخ دوره :