حمید اسکندری
گروه آموزشی : مهندسی عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : - مهندسی معماری
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : حمید نام خانوادگی : اسکندری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :