گروه آموزشی : گیاهپزشکی
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - حشره شناسی

بيوگرافي

نام : مصطفی نام خانوادگی : حقانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :

به نام خدا

اطلاعات شخصي

نام: مصطفي       نام خانوادگي: حقاني    سال تولد: 1350      نام پدر: محمد       

کد ملي: 5489357878                     مرتبه علمي: دانشيار            پايه: 19

تاريخ ارتقاء به مرتبه دانشياري:  7/2/94      تاريخ تبديل وضعيت به رسمي آزمايشي:29/6/94

تاريخ تبديل وضعيت به رسمي قطعي:1/5/97

رشته اصلي: مهندسي کشاورزي/ گياهپزشکي- حشره‌شناسي کشاورزي   

رشته فرعي: اکولوژي جمعيت                        گروه: گياه‌پزشکي       دانشكده: کشاورزي

تاريخ شروع به کار: 06/11/86

نشاني محل كار: ياسوج ، بلوار دانشجو، دانشگاه ياسوج، دانشکده کشاورزي، گروه گياه‌پزشکي

پست الكترونيكي: Haghanima@yahoo.com

Mostafahaghani@gmail.com