علی اکبر دسترنج
گروه آموزشی : آموزشی پیمانی
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی برق - مخابرات
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : علی اکبر نام خانوادگی : دسترنج
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :