مریم شریف زاده
گروه آموزشی : توسعه روستایی
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - ترویج و آموزش كشاورزی
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : مریم نام خانوادگی : شریف زاده
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : m.sharifzadeh@yu.ac.ir
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : ترویج کشاورزی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شیراز سال اخذ مدرک : 1389
عنوان پایان نامه : تبیین سامانه اطلاعات اقلیمی کشاورزی و تدوین الگوی بهینه آن: مورد مطالعه استان فارس
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : ترویج و آموزش کشاورزی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شیراز سال اخذ مدرک : 1382
عنوان پایان نامه : بررسی نیازهای آموزشی دانشجویان کشاورزی در راستای تقویت روحیه کارآفرینی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : ترویج و آموزش کشاورزی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شیراز سال اخذ مدرک : 1380
عنوان پایان نامه : -