گروه آموزشی : توسعه روستایی
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - ترویج و آموزش كشاورزی
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : مصطفی نام خانوادگی : احمدوند
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : ترويج کشاورزي آموزش کشاورزي جامعه شناسي کشاورزي ارزيابي اثرات اجتماعي پروژه هاي توسعه کشاورزي