کاوس عباسی
گروه آموزشی : آموزشی پیمانی
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی هسته ای
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : کاوس نام خانوادگی : عباسی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : فيزيك پايه 1 (مهندسي)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمايشگاه فيزيك
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك پايه 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك راكتور 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ترموديناميك و مكانيك اماري
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك پايه 2 (مهندسي)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : رياضي فيزيك 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مكانيك تحليلي 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مكانيك اماري
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مكانيك سيالات
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك جديد 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مكانيك تحليلي 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك هسته اي 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : الكترونيك 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مباحث ويژه در رياضي فيزيك
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : حفاظت در برابر پرتوها
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : بيوفيزيك
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك عمومي4
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ترموديناميك و مكانيك آماري 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ترموديناميك و مكانيك آماري 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك پايه4
محل دوره : تاریخ دوره :