علی اصغر غفوری
Department : Persian Language and Literature
College : Literature and Humanities Science
Field : Ph.D - Persian Language and Literature
Academic : Assistant Professor

Personal Data

First Name : Aliasghar Last Name : Ghafouri
Birth Date :
Birth Place :
Academic : Assistant Professor Contract Type : Full-Time Faculty
College EMail :
EMail :
Research Interest :
Taught Courses
Course Name : سبك شناسي 1 نظم
Course Location : Course Date :
Course Name : ساخت دستوري زبان فارسي ارشد
Course Location : Course Date :
Course Name : كارگاه ويراستاري 1
Course Location : Course Date :
Course Name : آئين نگارش وويرايش 1
Course Location : Course Date :
Course Name : ساخت دستوري زبان فارسي
Course Location : Course Date :