محمدرضا میرزائی قره لر
گروه آموزشی : جنگل مرتع و آبخیزداری
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - علوم كشاورزی
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : محمدرضا نام خانوادگی : میرزائی قره لر
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :