گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - فیزیك
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : قاسم نام خانوادگی : رضایی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : ازمايشگاه فيزيك جديد
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مكانيك كوانتمي 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مكانيك آماري پيشرفته (1)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مكانيك كوانتومي پيشرفته 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مكانيك كوانتمي 1
محل دوره : تاریخ دوره :