داریوش بخردیان
گروه آموزشی : الهیات
دانشکده : ادبیات و علوم انسانی
رشته تحصیلی : - الهیات و معارف اسلامی
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : داریوش نام خانوادگی : بخردیان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :